Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce

Rodinné právo

Často se hovoří na internetu a v dalších médiích o výživném pro děti, nicméně už málo se mluví o možnostech výživného přímo pro svobodnou (slovy zákona neprovdanou matku). Ustanovení § 920 nového občanského zákoníku pamatuje na svobodné matky a dává jim rovnou dvě možnosti na ekonomické přilepšení v jejich situaci. Obě možnosti si níže podrobněji popíšeme.

Výživné neprovdané matky je nárok na výživu matky dítěte, která není s otcem dítěte v manželství (život s partnerem takříkajíc „na hromádce“ nebo po rozchodu partnerů), aby i v takovém případě byla matka ochráněna. Na situaci, kdy je matka dítěte s otcem v manželství pamatuje nový občanský zákoník také, ale jedná se o výživné mezi manželi, kterému se budeme věnovat v příštím článku.

Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé. Jedná se tedy o dva druhy plnění:

  1. výživné po dobu dvou let od narození dítěte a
  2. přiměřený příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Výživné neprovdané matky

Neprovdaná matka má právo od otce dítěte na výživné pro sebe, a to po dobu dvou let ode dne narození dítěte. Při určení výše výživného se přihlíží k odůvodněným potřebám matky, k jejím majetkovým poměrům, stejně jako ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům otce. Výživné bude soudem stanoveno jinak v době mateřské a jinak v období rodičovské, jelikož se v těchto obdobích různí výše těchto dávek, a tedy i majetkové poměry matky.

Náklady spojené s těhotenstvím a porodem

Vedle výživného má neprovdaná matka ještě nárok na to, aby jí otec dítěte přiměřeně přispěl na náklady spojené s těhotenstvím a porodem (respektive těch, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění). Mezi tyto náklady lze zahrnout lékařskou péči, léky, pobyt v nemocnici, těhotenské oblečení apod. Mezi tyto náklady nepatří výbavička pro dítě, kočárku apod., protože tyto mají být hrazeny z výživného pro dítě.
Již v době těhotenství lze podat k soudu příslušný návrh, aby soud uložil pravděpodobnému otci přispět na úhradu těchto nákladů a matce ulevil od finančních výdajů souvisejících s těhotenstvím a porodem.

Obsah návrhu na určení výše výživného a příspěvku na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Z návrhu musí plynout, v jaké výši je výživné a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem požadován, zda je požadováno uhrazení částky jednorázově či ve splátkách a navrhovaná splatnost. Dále je potřeba doložit důkazy - zprávu lékaře o těhotenství, doklady prokazující již vynaložené náklady spojené s těhotenstvím a porodem a důkazy podporující skutečnost, že žalovaný je pravděpodobným otcem dítěte. Soud i v tomto řízení zkoumá poměry otce a pakliže majetkové poměry otce nebudou umožňovat jednorázovou úhradu výživného a příspěvku na náklady, soud rozhodne pouze o částečné úhradě.

Úhrada výživného a nákladů spojených s těhotenstvím a porodem předem

Soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem. Takovýto návrh musí matka podat k soudu nejpozději v den porodu.

Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni podle jiného právního předpisu mateřská dovolená.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mail vyzivne@bpa-ak.cz

Vaši advokáti BPA


Next Úvěrové podvody

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti