Nemůžete užívat provozovnu? Požádejte o snížení nájemného

Právní antivirus

V návaznosti na současnou situaci připravujeme pro Vás, naše klienty, právní rady a dokumenty, které Vám mohou pomoci po ekonomické stránce usnadnit minimalizovat v co největší možné míře ztráty. Jednou z možností je dočasné snížení, resp. prominutí nájemného v důsledku nastalých podstatných okolností vzniklých v důsledku vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky.

Skrze tuto cestu se u svého pronajímatele nebytových prostor a prostor sloužících k podnikání můžete domáhat, aby Vám ponížil, případně prominul hrazení nájemného po dobu nouzového stavu a vyhlášené karantény a současně jej požádat, aby Vám poskytl úlevy na nájemném i po nějakou dobu po opadnutí těchto opatření, abyste získali čas na opětovnou stabilizaci Vaší ekonomické situace. Možnost žádat o takové úlevy vzniká v důsledku aplikace § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy vyhlášením nouzového stavu a přijetím souvisejících opatření došlo po dni uzavření smlouvy k podstatné změně okolností, kterou ani jedna ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy rozumně předpokládat a současně měla a má zásadní negativní vliv na podnikatelské prostředí. Tím v souladu se zmíněným ustanovením dochází ke vzniku zvlášť hrubého nepoměru neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, kdy předmět nájmu nemá s ohledem na okolnosti takovou hodnotu, jaká mu byla přiznána v podobně výše nájemného v době uzavření smlouvy. To znamená, že pokud Vám byl prostor pronajat za účelem podnikání, přičemž nyní musíte mít prodejnu v důsledku opatření uzavřenou, nemůže pro Vás mít prostor stejnou hodnotu, za jakou si jej běžně pronajímáte. Bez existence využití prostor k podnikání by totiž pro Vás uzavření smlouvy ve sjednaném znění bylo ekonomicky i věcně bezpředmětné. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že převzali-li jste ve smlouvě nebezpečí změny okolností, Vaše právo dle tohoto ustanovení nevznikne.

Pro případ, že by pronajímatel odmítl vyhovět Vašemu požadavku na obnovení jednání o smlouvě a možnosti snížit nebo prominout dočasně nájemné, máte dle § 1766 občanského zákoníku právo domáhat se, aby soud k Vašemu návrhu rozhodnul, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem ovšem soud není vázán. Takový návrh je nutno podat soudu v přiměřené lhůtě od doby, co jste změnu okolností museli zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

Pevně věříme, že společně nastalou situaci vzájemnou sounáležitostí a spoluprací zvládneme, a že se v dohledné době budeme zase těšit lepším zítřkům.


Next Doručování zásilek se může protáhnout, Česká pošta zavedla kvůli epidemii řadu opatření

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti