Ochrana podnikatelů před insolvencí

Právní antivirus

Bylo schváleno mimořádné moratorium pro podnikatele to znamená, že v době do 31. srpna 2020 může dlužník, který je podnikatelem a který nebyl ke 12. březnu 2020 v úpadku, podat u insolvenčního soudu před zahájením insolvenčního řízení, případně po jeho zahájení k návrhu jiné osoby, návrh na mimořádné moratorium. Jde-li o návrh na mimořádné moratorium podaný po zahájení insolvenčního řízení na návrh jiné osoby, musí být podán do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku insolvenčním soudem. Současně jsou vymezeny náležitosti, které musí návrh obsahovat vedle obecných náležitostí podání.

Hlavním cílem navrženého mimořádného moratoria je proto ochránit jinak konkurenceschopné podniky v době mimořádné krize a překonat výpadek disponibilních prostředků prostřednictvím dočasného omezení realizace zajištění či zahájení vykonávacího řízení (exekuce).

Vzhledem k obdobné koncepci je mimořádné moratorium odvozeno z tradičního moratoria upraveného v § 115 a násl. insolvenčního zákona s tím, že mezi největší změny patří absence nutnosti konsenzu věřitelů pro zahájení mimořádného moratoria a při vyhlášení mimořádného moratoria nenastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

V době po podání návrhu na mimořádné moratorium je dlužník povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, a společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob. Závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku vzniklé po vyhlášení mimořádného moratoria je dlužník po dobu jeho trvání oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky.

Po dobu trvání mimořádného moratoria nebrání dlužníkovi ustanovení § 111 insolvenčního zákona v tom, aby využil veřejné podpory poskytované podnikatelům ke zmírnění dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2

Lhůty k uplatnění práv vůči dlužníku po dobu trvání mimořádného moratoria nezačínají nebo dále neběží. Při splnění zákonem vymezených podmínek lze na návrh dlužníka prodloužit mimořádné moratorium nejdéle o 3 měsíce.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo elektronický formulář návrhu na mimořádné moratorium způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Next Náhrada škody v době koronavirové

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti