Koronavirus a insolvence

Právní antivirus

Jedny z mála podstatných změn v insolvencích po dubnové novele zákona jsou:

Zrušení povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh po dobu nouzového stavu až do 6 měsíců po jeho ukončení, pokud úpadek nastal v důsledku vyhlášení nouzového stavu.

(Např. že jste museli uzavřít svou provozovnu. Nicméně je třeba důležité zmínit, že nebudete moct uplatnit, pokud Váš úpadek nastal dříve.)

Zamítnutí insolvenčního návrhu - K insolvenčnímu návrhu, který v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. srpna 2020 podal věřitel, se nepřihlíží.

(pozn. Insolvenční návrh tedy můžete na sebe podat pouze vy.)

Podmínky osvobození dlužníka od placení pohledávek

Insolvenční soud může v oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníku na návrh přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém doposud nebyly uspokojeny i v případech, kdy je hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek nebo nižší než 50 % jejich pohledávek nebo nižší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, pokud dlužník prokáže, že nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.

Další činnost Ministerstva spravedlnosti k ochraně dlužníků v insolvenčním řízení

Ministerstvo spravedlnosti zároveň vydalo manuál, jak mohou dlužníci v insolvenčním řízení požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. Za tímto účelem současně ministerstvo připravilo vzorové návrhy, které podávají dlužníci příslušnému insolvenčnímu soudu. Vzory jsou ke stažení dostupné na stránkách justice.

Pro úspěšnost takovéto žádosti je nutno rozlišovat, zda o úpadku bylo rozhodnuto před datem 31.5.2019 (tj. před oddlužovací novelou) či po 1.6.2019 (tj. po oddlužovací novele).

Pro řízení před oddlužovací novelou platí, že soud může rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Takové žádosti ovšem může soud vyhovět po splnění dalších podmínek, a to podobně jako kdyby byla učiněna již v samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pro řízení po oddlužovací novele platí, že dlužník může požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů (§ 398 odst. 5 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 6. 2019). Takové žádosti soud může vyhovět, pokud by aktuální výše splátek v podstatě znamenala, že dlužník nebude schopen dlouhodobě splácet. Dále také platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Přerušit průběh oddlužení lze však pouze jednou. Po dobu tohoto přerušení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet svým věřitelům. Dlužník by však stále měl platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30 % výši) a jeho hotové výdaje.

https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/oddluzeni/#koronavirus-vzory


Next Ochrana podnikatelů před insolvencí

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti