Opatření státu v souvislosti s nouzovým stavem

Právní antivirus

Rešerše určená pro osoby samostatně výdělečné činné, fyzické osoby, právnické osoby, a to v těchto základních oblastech

 1. sociální pojištění
 2. zdravotní pojištění
 3. daň z příjmu
 4. u plátců DPH (kontrolní hlášení, povinnost odvést platby DPH)
 5. elektronická evidence tržeb
 6. dávka mimořádné okamžité pomoci
 7. ošetřovné
 8. možnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, úlevy
 9. ostatní (bezúročný úvěr, právo na obnovení jednání, žádosti ve vztahu k ÚP)

 1. Zálohy na sociálním pojištění
 2. Zálohy na zdravotním pojištění

Stát odpouští pouze OSVČ (nikoliv pojištění jejich zaměstnanců) zálohy na sociálním a zdravotním pojištění takto:

 • OSVČ, kteří odvádí minimální zálohy na sociálním pojištění (v částce 2.544,-Kč) a na zdravotním pojištění (v částce 2.352,-Kč) mají tyto povinné platby za březen až srpen odpuštěné v plné výši

 • OSVČ, kteří odvádí vyšší než minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění nemusí od března do srpna platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí za těchto šest měsíců (tj. za období březen až srpen) pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného dle jejich zisku za rok 2020.

Pro případ, že OSVČ tyto zálohy již zaplatily, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září. Stejně tak platí, že tato doba se bude započítávat do důchodového pojištění.

Doporučení: Jak je uvedeno výše, OSVČ budou muset zpětně doplatit rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší v ročním vyúčtování příští rok. V případě, že takto činit nechtějí, jedinou možností je přerušení živnosti, které se oznamuje příslušnému živnostenskému úřadu. Přerušení živností nastává dnem doručení tohoto oznámení úřadu; lze uvést i pozdější datum. V případě přerušení živnosti se musí dále odeslat oznámení na OSSZ (do 8 dnů), příslušné zdravotní pojišťovně a dále příslušnému finančnímu úřadu (do 15 dnů). Přerušit živnost lze na libovolnou dobu, nikoliv však zpětně. Doba, v níž je živnost přerušena se nezapočítává do důchodového pojištění.

* stav ke dni 1.4.2020

 1. Daň z příjmu

Stát tímto umožňuje, aby OSVČ nemuseli podávat daňové přiznání k dani z příjmu a vyúčtování srážkové daně do termínu 1.4.2020. Nyní automaticky bez žádosti postačí, když bude toto přiznání podáno nejpozději do 1.7.2020.

* stav ke dni 1.4.2020

 1. Kontrolní hlášení, povinnost úhrady daně z přidané hodnoty

Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, pokud jim brání aktuální situace splnit zákonnou povinnost v termínu. Prozatím (stav ke dni 1.4.2020) nebylo stanoveno, do jaké lhůty mají daňoví poplatníci povinnost kontrolní hlášení podat.

Domníváme se, že toto vágní ustanovení nabízí dvě možnosti, do kdy je povinnost podat kontrolní hlášení, a to buď po dobu, kdy účetní byl v prokazatelné karanténě, či analogicky – jak je uvedeno u podání daňového přiznání – po dobu tří měsíců.

Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny takto:

 1. v případě, že pokuta vzniká za období od 1.3. do 31.7.2020 v hodnotě 1.000,-Kč (či nižší) automaticky se promíjí;
 2. ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení nebo daňového přiznání budou promíjeny na základě individuálních žádosti z důvodu souvisejících s koronavirem.

Dále se domníváme, že lze podat žádost o odklad plateb DPH, a to z následujících důvodů:

 1. pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu;
 2. pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných;
 3. pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší, než jim vytvořená daň v příštím zdaňovacím období;
 4. není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
 5. při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

 1. Elektronická evidence tržeb

Nově platí, že subjekt evidence tržeb nemá evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v době vyhlášeného nouzového stavu a dále ve lhůtě 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu.

* stav ke dni 1.4.2020

 1. Mimořádná okamžitá pomoc

Dávka mimořádné okamžité pomoci je určena pro lidi, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi. V takovém případě mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to rovněž i rodičů dětí do 10 let, kteří s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mj. příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněna.

Obecně mimořádná okamžitá pomoc náleží v kalendářním měsíci, ve kterém byla uplatněna písemná žádost a zároveň nastala situace, pro kterou je pomoc žádána. Písemná žádost se podává na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, kde je žadatel hlášen k trvalému pobytu.

Pro vyřízení žádosti nejsou aktuálně zkráceny lhůty.

Žádost lze podat i online – https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

 1. Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ

Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní, resp. 16 dní u samoživitelek a samoživitelů), přičemž bude vypláceno ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu. Ošetřovné je nárokem pro zaměstnance tak i pro OSVČ, které se musejí starat o děti.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření a poskytuje se na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované. Ošetřovné pak bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Nově dochází k tomu, že

 1. ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let, přičemž jej lze vyplácet i při péči o starší hendikepované děti, které navštěvují školu;
 2. dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat (doposud se mohly pečující osoby v péči vystřídat pouze jednou). Nyní je počet vystřídání neomezený;
 3. nárok na ošetřovné vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, bez ohledu na věkové omezení;
 4. ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

* stav ke dni 9.4.2020

Jednoduchý návod pro podání žádosti o ošetřovné pro zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ:

 • Postup pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby: Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.
 • Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli.

Návod pro postup: https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 • Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.
 • V případě OSVČ jde o finanční příspěvek ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.

Pro úplnost je uvádím, že základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Výpočet ošetřovného pro zaměstnance:

V odkazu najdete kalkulačku od Ministerstva práce a sociálních věci, kde si můžete jednoduše spočítat výši ošetřovného, které Vám náleží.

https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-davek-v-roce-2020

Výpočet ošetřovného pro OSVČ:

Příklad: Pokud ošetřujete člena rodiny např. 10 dnů, náleží Vám za toto období 4 240,- Kč.

 1. Oprávnění zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnancům, úlevy, náhrady mezd

V případě, kdy zaměstnavatel není schopen dočasně přidělovat práci zaměstnanci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele, přičemž jeho výše se odvíjí od konkrétních důvodů. Pokud by se jednalo například o výpadek v dodávce surovin či jiné provozní příčiny, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku. Naopak, v případě, že by šlo o jiné důvody – např. nařízení uzavření provozovny, snížení či úplné pozastavení objednávek, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.

Zavede-li zaměstnavatel částečnou nezaměstnanost (jedná se o situaci zaměstnavatelem předvídanou, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách) může být nárok na náhradu mzdy snížen až na 60% průměrného výdělku (toto opatření lze zavést buď na základě dohody s odborovou organizací nebo vnitřním předpisem (rozhodnutím), nepůsobí-li u zaměstnavatele žádná odborová organizace).

V této souvislosti dodáváme, že vláda ČR schválila tzv. program „ANTIVIRUS“ státních kompenzací pro zaměstnavatele, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. Podávat žádosti bude možné od 6.4. 2020.

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.

Aby zaměstnavatel měl nárok na tuto kompenzaci, je nutné, aby:

Zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;

Režim A - druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 • Příspěvek zaměstnavatelům by byl 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39 000,- Kč.

Režim B - druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
 • Překážka na straně zaměstnavatele - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
 • Překážka na straně zaměstnavatele - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku;

Příspěvek zaměstnavatelům by byl 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 29 000,- Kč.

Manuál k vyřízení žádosti:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa

Pozn. Při žádosti je nejprve třeba doložit doklad o vlastnictví bankovního účtu. Pokud ho nemáte, je třeba počítat, že banky mají 5 dní k zaslání. Pro urychlení vyřízení věci lze např. doložit smlouvu o vedení účtu, kterou jste obdrželi, když jsme si zakládali účet.

Doporučení:

- nařízení dovolené zaměstnanci, přičemž zaměstnavatel má povinnost určenou dobu čerpání dovolené písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky do konce kalendářního roku splní.

- v případě, že byla mzda stanovena mzdovým výměrem, je zaměstnavatel oprávněn jednostranně, bez souhlasu zaměstnance, změnit výši mzdy (s ohledem na nejnižší úroveň zaručené mzdy)

Způsob komunikace s Úřadem práce ČR

Úřad práce ČR zavedl preventivní opatření s cílem zamezit šíření koronaviru tak, že nově lze vyřídit většinu záležitostí online, přičemž žádosti a jiné podklady ve věci evidence, zprostředkování zaměstnání, hodnocení nároku na podporu v nezaměstnanosti, nároku na nepojistné sociální dávky lze podávat i jiným způsobem než osobně, a to poštou prostřednictvím datové schránky nebo také i elektronicky. Vždy je ovšem třeba předmětnou žádost zasílat na příslušné kontaktní pracoviště.

 1. Ostatní – Úvěry poskytované státem

 • Záruční program COVID II (mimo pražské podnikatele)

Tento program usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí do 1. kola byl otevřen do 3. dubna 2020, 23:59 hodin.

Nyní je příjem žádostí pozastaven a čeká se na spuštění dalšího kolo. Jeho datum zatím není

stanoveno.

Jak si zažádat:

Žádosti jsou přijímány pouze na oficiálních formulářích. Pokud použijete jiný formulář, nebude Vaše žádost zaevidována.

Žádost o záruku COVID II (nemusí být podepsaná) a přílohu PCX je nutné podat v originálním formátu.xls nebo.xlsx. Přílohu ACX přijímáme pouze ve formátech.pdf,.tiff,.jpg,.png.

Žádost a její přílohy se podávají přes E-Podatelnu (podání pro neregistrované uživatele), ve „Věci“ je NUTNÉ zaškrtnout „Žádost o záruku COVID II“.

Podrobný popis naleznete v přiloženém odkazu.

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/zadost-o-zaruku-z-programu-covid-ii/

Odkaz na e-podatelnu, kde můžete vkládat své žádosti.

https://e-podatelna.cmzrb.cz/

* ke dni 9.4.2020

Pražští podnikatelé

Hlavní město Praha nebylo zařazeno do výše zmíněného programu, nicméně vedení města se rozhodlo pomoci malým a středním podnikům. Na záchranném programu by měla Praha spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Tento program s názvem Covid Praha je v zatím v řešení a o jeho vývoji Vás budeme informovat.

Pro úplnost je třeba uvést, že pomoc přislíbilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by umožnilo zařazení pražským podnikatelům do programu Covid III.

j) Jednorázová podpora pro OSVČ

Osoby, které se živí jako osoby samostatně výdělečně činné mají mít nárok na jednorázový příspěvek od státu ve výši 25 000,- Kč. Tato částka se nebude danit ani nebude podléhat dalším odvodům.

Na podporu za dobu od 12. března do konce dubna dosáhnout všichni OSVČ na hlavní i vedlejší poměr, pokud nejsou zaměstnáni, bez ohledu na výši nebo pokles příjmu v roce 2019. Nárok budou mít i pracující studenti.

Jedná se tedy o :

 • OSVČ, kteří vykonávají svou činnost jako hlavní
 • OSVČ, kteří vykonávají svou činnost jako vedlejší. Jde o invalidní a starobní důchodce, podnikatele na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pečující o postiženou osobu
 • OSVČ, kteří pobírá ošetřovné
 • OSVČ, kteří pracují navíc na DPP nebo DPČ
 • OSVČ jako zaměstnavatelé
 • OSVČ, kteří doloží čestné prohlášení se splněnými podmínkami

O příspěvek si mohou žádat ti, kteří byli aktivní ke dni 12. března 2020. Případně ti, jejichž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).Ti, co si tak založili živnost po 12. březnu, nárok nemají.

Jak si podat žádost?

Žádost se bude podávat na Finančním úřadu, kde podáváte daňové přiznání k dani z příjmů. Dle doporučení by bylo vhodné podat elektronicky. Bylo také schváleno, že lze požádat emailem.

Žádost bude možné podat od 15. dubna. Nicméně je třeba nezapomenout, že nejpozději lze si zažádat do konce června tohoto roku.

Přidáváme Vám odkaz na Ministerstvo financí, kde najdete další informace.

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

 • * ke dni 9.4.2020 ( Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.)

k) Soukromoprávní vztahy

Právo na obnovení jednání (ve smyslu § 1765 občanského zákoníku)

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR nouzový stav na dobu od 14:00 dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů a byl prodloužen do 30.4.2020, zvlášť v případě, kdy nelze očekávat, že celosvětově vyhlášená pandemie skončí v dohledné době, lze dle našeho právního názoru aplikovat ust. § 1765 občanského zákoníku, dle něhož dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.


Next PF 2020

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti