Řešte bezodkladně své pohledávky

Právní antivirus

Dluží Vám Vaši odběratelé? Přemýšlíte, jak v takové situaci postupovat, zvláště v této době? Obraťte se na naši advokátní kancelář, pomůžeme Vám bezplatně, rychle a s lidským osobním přístupem ke každému z Vás. Nejprve pošleme v právním zastoupení výzvu k úhradě a dáme mu tím šanci vyhnout se soudu a pokud ani to nezabere, po domluvě s Vámi podáme k soudu návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na Vašeho dlužníka. Více informací se dozvíte v našem článku.

Tento článek je převážně koncipován pro všechny fyzické a právnické osoby vystupující v pozici podnikatele. Rádi bychom Vám poskytli jednoduchou formou právní rady, které Vám pomůžou ochránit Vaše podnikání před nepříznivými dopady epidemie koronaviru SARS CoV-2.

V této souvislosti se zejména zaměříme na řešení otázky, jak postupovat v případě, že evidujete vůči svým obchodním a smluvním partnerům dlužné pohledávky. Současně Vám v krátkosti poradíme, jak se snažit jejich vzniku předejít. Pro širší právní analýzu Vašeho případu, se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář, kde bychom se v rámci právního poradenství detailněji zabývali Vašimi dotazy a konkrétními problémy. Vždy bude totiž nutno přihlédnout ke konkrétní smluvní dokumentaci a k ujednáním, která v ní jsou obsažena a mohou mít dopad na vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí.

I. Zamezení vzniku neuspokojených pohledávek

V současné době, která má bez dalšího obrovský negativní vliv na ekonomickou situaci a může tak mít dopad i na potencionální solventnost Vašich obchodních a smluvních partnerů, zásadně doporučujeme postupovat v obchodních vztazích obezřetněji než kdy dříve. V prvé řadě je na místě, je-li to s ohledem na smluvní ujednání možné, neposkytovat služby či zboží svým smluvním partnerům předem, aniž by Vám uhradili za jejich poskytnutí, resp. dodání alespoň zálohu, případně zaplatili vše předem.

Rozhodně dále doporučujeme své pohledávky vůči svým obchodním a smluvním partnerům včasně zajistit, abyste byli chráněni pro případ, že bude docházet k prodlení s jejich úhradou. Za tímto účelem můžete využít širokou škálu opatření sloužících k zajištění Vaší pohledávky. Mezi zásadní patří zejména zajištění pohledávky zřízením zástavního práva, ručení třetí osoby za splnění dluhu dlužníkem či sjednání notářského zápisu s přímou vykonatelností umožňující v případě prodlení předat dlužnou pohledávku rovnou k exekuci.

Máte-li vůči sobě s obchodním a smluvním partnerem vzájemné pohledávky, určitě je na místě využít institutu započtení, kdy se tyto pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.

II. Řešení svých pohledávek

Pokud je Vaše pohledávka už ve fázi, kdy jste nepostupovali dle výše uvedených kroků, případně tento postup nebyl možný, nezoufejte, máme pro Vás rady, jak postupovat i v těchto případech.

Za stávající situace panuje značná nejistota ohledně solventnosti obchodních a smluvních partnerů, kdy nejen spousta spotřebitelů, ale i podnikatelů nebude schopno své dluhy splácet a nebudou tak schopni nejen uspokojit své věřitele, ale u podnikatelů vůbec zachránit svou činnost pro fungování v budoucnu. Proto považujeme za naprosto klíčové aktivně sledovat své pohledávky, a především aktivně vystupovat při jejich vymáhání. Včasným uplatněním svých pohledávek podstatně minimalizujete riziko, že skončíte mezi neuspokojenými věřiteli. Proto doporučujeme po splatnosti pohledávky, nebyla-li uhrazena, vyzývat dlužníky k úhradě jejich pohledávek.

V případě, když selže obyčejná výzva vůči dlužníku, aby uhradil svou dlužnou pohledávku, doporučujeme Vám obrátit se na naši advokátní kancelář s žádostí o přípravu předžalobní výzvy. Z bohaté praxe získané při vymáhání pohledávek máme nezpochybnitelné zkušenosti, že taková výzva k plnění má vůči dlužníkům značný psychologický efekt, kdy dáte jasně najevo, že neváháte své právo, při neuhrazení pohledávky, uplatnit u příslušných soudů. Zásadně se tak zvyšuje šance, že dlužná částka bude uhrazena, případně, že nás dlužník bude kontaktovat se snahou domluvit se na splácení dlužné částky, čímž se zase zvyšuje Vaše postavení při vyjednávání. Otevírá se Vám totiž prostor nejen pro domluvu, ale i pro využití některého z institutů, o kterých jsme hovořili v části Zamezení vzniku neuspokojených pohledávek.

Naše kancelář, při snaze pomoct Vám k uspokojení Vašich pohledávek a současně při respektování stávajících negativních ekonomických dopadů na Vaše podnikání, proto nabízí možnost přípravy předžalobní výzvy pro naše klienty bezplatně.

Pro případ, že by přece jen dlužník nereagoval ani na předžalobní výzvu a Vaše pohledávka tak zůstala stále neuhrazena, doporučujeme uplatnit svou pohledávku u příslušného soudu. Ačkoli je činnost soudu momentálně omezena opatřeními a doporučeními k minimalizaci šíření nákazy koronaviru SARS CoV-2, a již nařízená soudní jednání jsou odročována, soudy stále přijímají veškerá podání. Proto je na místě podat žalobu co nejdříve a zajistit tak zahájení řízení u příslušného soudu. Dá se totiž důvodně přepokládat, že jakmile situace kolem šíření nákazy opadne, začnou své pohledávky uplatňovat všichni ostatní věřitelé. Proto považujeme za vhodné uplatnit své pohledávky dříve než ostatní případní věřitelé Vašeho dlužníka, čímž opětovně minimalizujete riziko, že skončíte mezi neuspokojenými věřiteli. Proto ani v případě rozhodnutí uplatnit svou pohledávku u příslušného soudu, neváhejte se kdykoli obrátit na naši advokátní kancelář, kdy Vám bude k ruce tým profesionálních advokátů s bohatou zkušeností při vymáhaní pohledávek, připravený Vám pomoct Vaši pohledávku vydobýt.

Za celou advokátní kancelář BPA

Ilona Budková, advokátka a řídící partner


Next Opatření státu v souvislosti s nouzovým stavem

Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti