Překážky rozvodu

Family Law

Nepřekonatelné rozpory mezi manželi mohou vést až k rozvodu. Když se partneři společně dohodnou, vše se vyřeší poměrně rychle a v rámci možností i poklidně. V případě neshod se však rozvodová bitva mnohdy táhne několik let. Dokonce existují i okolnosti, za kterých nemůže být manželství rozvedeno vůbec.

V praxi se setkáváme s tzv. spornými a nespornými typy rozvodu manželství. Trvá-li manželství déle než jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí a dohodnou se na péči o děti i úpravě svých majetkových poměrů a bydlení, rozvede je soud bez zjišťování příčiny rozvratu manželství. Pak jde o tzv. nesporný rozvod manželství.

Zjednodušeně pak můžeme říci, že se ve všech ostatních případech, u nichž soud zjišťuje existenci rozvratu manželství a zkoumá jeho příčiny, jedná se o rozvod sporný. Nejčastěji se jedná o neshody zájmů a povah, případně nevěru jednoho z partnerů.

I když je manželství hluboce rozvráceno, nemůže být rozvedeno, pokud by byl rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, ten je dán zvláštními důvody. Je jasné, že je rozvod téměř vždy v rozporu se zájmy potomka. Aby ale soud manželství z tohoto důvodu nerozvedl, musí jít o skutečně mimořádné okolnosti – invaliditu, fyzické nebo psychické onemocnění nezletilého apod. Soud obvykle rozhoduje i na základě názoru opatrovníka, kterého pro řízení o úpravě poměrů k dítěti jmenuje.

Další možnou překážkou rozvodu je zájem manžela, který se na rozvodu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma. Jde o se kupříkladu o situace, kdy je dotyčný odkázaný na pomoc manžela nebo se u něj projevila závažná nemoc s nejistou prognózou.

Dokonce může být překážkou i skutečnost, že by jeden z manželů přišel o bydlení, přičemž možnost nalézt nové je pro něj značně ztížená. Pouhá skutečnost, že rozvodem dojde k zániku společného jmění manželů a jeden z nich přijde o polovinu majetku ale nestačí. I když se prokáže, že by byla jednomu z manželů rozvodem způsobena závažná újma, není ještě vyhráno. Pokud spolu manželé nežijí tři roky a více, soud manželství stejně rozvede.


Next Daňové zvýhodnění na děti

This site uses cookies to measure traffic