Ilona Budková

Ilona vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2014). Advokátkou je od roku 2017.

Již v rámci studia na střední škole absolvovala praxi v české advokátní firmě Advokátní kancelář Vyšanská, Majer s.r.o. jako asistentka (2004 - 2008). Následně po přijetí na právnickou fakultu zde pokračovala v právní praxi jako právní asistentka (2008 - 2014). Po absolvování právnické fakulty ve stejné firmě vykonávala praxi advokátního koncipienta (2014 – 2015). V rámci právní praxe v této kanceláři se zabývala cizineckým právem, živnostenským právem, nájmem a podnájem bytů a nebytových prostor se zaměřením na administrativní budovy a obchodní centra a společenství vlastníků jednotek, dále právem nemovitostí se zaměřením na developerské projekty a bytové právo a dále právem v oblasti ochrany osobnosti a osobních údajů.

Od května roku 2015 pokračovala v právní praxi jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Mgr. Martina Sejka, advokáta, kde se věnovala občanskoprávním sporům, vymáhání pohledávek, insolvenčnímu právu a dále se zaměřovala na problematiku práva spotřebitelského.

Od října roku 2016 Ilona pokračovala v právní praxi v advokátní kanceláři Mgr. Kryštofa Pazdírka s generální praxí v oblasti občanského a obchodního práva a již v té době společně začali budovat v Praze společnou advokátní kancelář.

Od listopadu 2017 působí jako advokátka v kanceláři BPA advokátní kancelář s.r.o., kterou založili společně s Mgr. Kryštofem Pazdírkem. Věnuje se zejména občanskému právu se zaměřením na právo nemovitostí a rodinné právo. Specializuje se na přípravu občanskoprávních a obchodních smluv, dále na problematiku ochrany osobnosti a osobních údajů a na spotřebitelské právo.

V roce 2018 Ilona spoluzaložila neziskovou organizaci Klub svobodných matek, z.s. a stala se výkonnou ředitelkou a vedoucí právního oddělení, které zajišťuje jejím členkám bezplatnou právní poradnu.

Od roku 2018 se Ilona aktivně věnuje legislativní činnosti ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jako konzultant byla pozvána debatovat ke kulatému stolu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti na téma novelizace občanského zákoníku a přípravy právních předpisů na podporu rodinné politiky a vymahatelnosti práva.

V rámci přípravy zákona o zálohovaném výživném (2018) se jako poradce MPSV podílela na jeho vývoji, kdy se od počátku vyjadřovala k jeho základním tezím a na žádost MPSV připomínkovala textaci paragrafového znění. V této souvislosti se účastnila několika konferencí na půdě Poslanecké sněmovny, kde se spolupodílela svými názory a odbornou argumentací na utváření finálního znění ministerského návrhu zákona.

V souvislosti s přípravou novelizace občanského zákoníku (2019) se jako připomínkové místo podílela na přípravě připomínek za MPSV ke konkrétním pasážím navrhované úpravy.

Na jaře roku 2019 byla Ilona hostem akce Fórum rodinné politiky: Budoucnost české rodiny. V rámci workshopu věnovaného problematice vymáhání výživného hovořila jako jedna z panelistek o legislativních krocích, které by mohly přinést zlepšení komplikované situace rodičů samoživitelů.

V rámci spolupráce s MPSV měla Ilona příležitost přivítat ve své kanceláři i zástupce MPSV (2019), včetně paní ministryně Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc., se kterou probíraly možné legislativní změny na poli sociální politiky a zaměstnanosti.

V roce 2020 se Ilona stala řídícím partnerem BPA advokátní kancelář s.r.o..

V roce 2022 se Ilona jako připomínkové místo za KSM účastnila analýzy Ministerstva spravedlnosti v otázkách vyživovací povinnosti, na základě které byly přijaty nové doporučující tabulky pro výpočet výživného.

Od dubna 2023 se Mgr. Budková stala hrdou členkou Unie rodinných advokátů.

This site uses cookies to measure traffic