Novinky z právní poradny


Co se stane s dítětem po smrti pečujícího rodiče?

Rodinné právo

Život nám do cesty klade mnoho překážek. Jedna z nejtěžších věcí, které v životě musíme překonat, je smrt milovaných osob. Tím hůř, když se jedná o nezletilé dítě, které ztratí svého rodiče. V těchto případech musí soud postupovat co nejcitlivěji, aby dítěti vznikla co nejmenší újma. Co bude tedy následovat z právního hlediska?

Pokud má dítě druhého rodiče, který nemá omezenou rodičovskou zodpovědnost a je schopen zajistit péči a výchovu dítěte, přejdou práva a povinnosti automaticky na něj. Soud by rozhodl jinak pouze v případě, že by k tomu našel opravdu závažný důvod. Jestliže máte pocit, že existují okolnosti, na základě kterých by soud měl rozhodnout jinak, máte dvě možnosti.

První možností je podání návrhu na svěření nezletilého do pěstounské péče. V takovém návrhu je nutno popsat předcházející výchovu nezletilého a jeho vztahy s biologickými rodiči, uvést důvody pro podání tohoto návrhu, nastínit vztah mezi nezletilým dítětem a navrhovatelem a rozepsat podmínky, které může navrhovatel dítěti zajistit (bydlení, zkušenosti s výchovou dětí).

Další obdobnou možností je návrh na svěření dítěte do péče jiné osoby. Soud předává dítě do péče jiné osoby, nemůže-li o dítě pečovat žádný z rodičů ani poručník. Příbuzné osoby nebo osoby blízké mají zpravidla přednost před jinými osobami a tato péče má obvykle přednost před ústavní výchovou. Práva a povinnosti přiměřeně odpovídají zákonu o pěstounství a vymezí je soud.

V obou případech se obracíte na soud v místě trvalého bydliště dětí. Doporučujeme se také obrátit na OSPOD, které vám pomůže nejen s celým procesem, ale i s posouzením možností. Celou situaci je nejlepší začít co nejdříve. Rodič může sepsat žádost, ve které popíše, jak by si péči o dítě v případě své smrti představoval. Soud k této žádosti bude přihlížet, ale vždy rozhodne v zájmu dítěte, v těchto případech se přihlíží i k jeho přání.

Oba případy zmíněné výše se vztahují k situaci, kdy existuje alespoň na papíře druhý z rodičů, který nemá omezenou rodičovskou zodpovědnost. Pro zvláštní případy, kdy se o dítě nemůže postarat ani jeden z rodičů, vznikl institut poručenství. Výběr poručníka je velice citlivá a složitá záležitost. Musí existovat předpoklad, že mezi poručníkem a dítětem vznikne citová vazba a že zůstanou zachovány staré rodinné vazby. Pokud to neodporuje zájmu dítěte, soud stanoví poručníkem osobu, kterou doporučí rodiče. Když rodiče nikoho nedoporučí, vybírá soud z okruhu příbuzných nebo osob blízkých rodině, ale může vybrat i úplně jinou osobu, u které je předpoklad, že vznikne citová vazba. Na poručenství se v přiměřené míře používají ustanovení o právech a povinnostech rodičů a dětí s tím rozdílem, že poručníkovi nevzniká vyživovací povinnost. Poručenství také podléhá kontrole soudu, poručník nemůže sám rozhodovat o důležitých věcech dítěte, které se týkají jeho majetku nebo které výrazně ovlivní jeho budoucnost (výběr školy, stěhování).

Překážky rozvodu

Rodinné právo

Nepřekonatelné rozpory mezi manželi mohou vést až k rozvodu. Když se partneři společně dohodnou, vše se vyřeší poměrně rychle a v rámci možností i poklidně. V případě neshod se však rozvodová bitva mnohdy více...


Daňové zvýhodnění na děti

Rodinné právo

V roce 2018 se stát opět pustil do pomoci rodin s dětmi a přichystal pro ně zvýšenou daňovou slevu na první dítě. Ale protože to není tak jednoduché, pojďme se blíže podívat, jak toto zvýhodnění můžete získat. více...Zbavení rodičovských práv

Rodinné právo

Oba rodiče jsou pro dítě velmi důležití. Musí se starat o jeho zdraví, citový i rozumový rozvoj, výchovu, vzdělání a udržovat s ním osobní styk. Tyto povinnosti vznikají narozením a končí nabytím plné více...


PF 2019

BPA - společnost advokátů Žižkov vám přeje požehnané Vánoce a šťastný nový rok. více...

Střídavá péče

Rodinné právo

Co to je?
Střídavá péče je jedna z porozvodových forem péče o dítě, která vychází z předpokladu, že je pro dítě žádoucí, aby se s oběma svými rodiči stýkalo stejnou mírou. Podle nálezu více...Úvěrové podvody

Ostatní

V dnešní době a dnešní společnosti jsou úvěry jakéhokoliv druhu zcela běžnou záležitostí, ať již pro fungování domácností či např. pro podnikatelské účely. Podíváme-li se pro zajímavost na statistická data ČNB, lze více...Klub svobodných matek

Rodinné právo

Vážení,
rádi bychom Vás informovali, že jsme zahájili spolupráci s Klubem svobodných matek. Cílem Klubu svobodných matek je podpořit své členky v jejich nelehké životní situaci všemi možnými způsoby. Dle našeho více...
PF 2018

Posíláme ze Žižkova veselé Vánoční přání a přejeme co nejméně starostí a co nejvíce radostí v novém roce. více...
Tento web používá cookies pro měření návštěvnosti