News from legal counseling


Zbavení rodičovských práv

Family Law

Oba rodiče jsou pro dítě velmi důležití. Musí se starat o jeho zdraví, citový i rozumový rozvoj, výchovu, vzdělání a udržovat s ním osobní styk. Tyto povinnosti vznikají narozením a končí nabytím plné svéprávnosti dítěte. Možná se vám zdá, že Váš bývalý partner zmíněné povinnosti neplní, nebo dítě dokonce ohrožuje, a tak přemýšlíte, za jakých podmínek je možné zbavit jej rodičovských práv.

Hned na začátku je třeba si uvědomit, že zbavení rodičovské odpovědnosti je nejtvrdším zásahem do vztahu rodiče a dítěte, proto se k takovému kroku přistupuje jen v krajních případech. Výjimečné opomenutí v péči o dítě nebo ojedinělý problém k zbavení rodičovských práv nestačí. Musí jít o opravdu závažné důvody, které by ohrožovaly fyzický nebo psychický stav dítěte.

Závažné porušování rodičovské odpovědnosti

V § 871 (1) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, se píše: „Zneužívá-li rodič svou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví.“

Aby byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti, musí docházet k zanedbávání opravdu závažným způsobem, kdy se zbavení odpovědnosti jeví jako jediný účinný prostředek ochrany dítěte. Přistoupí se k němu jen pokud nutnost zbavení rodičovských práv převáží nad právem dítěte na rodinný život.

Mezi závažné porušení rodičovské odpovědnosti podle judikatury Nejvyššího soudu patří dlouhodobé neplnění rodičovské odpovědnosti, trvalé ponechání dítěte ve výchovném zařízení spojené s nezájmem o toto dítě a s neprojevením snahy převzít jej do rodinné výchovy, nemorální způsob života rodičů, soustavné neplnění vyživovací povinnosti k dítěti, trestní postih pro zanedbávání povinné výživy apod.

Závažným zanedbáváním je i případ, kdy rodič o dítě po dlouhou dobu neprojevil jakýkoliv zájem, neposílá mu žádné dárky, nad rámec běžného výživného mu neposkytuje ničeho, neinformoval se o jeho zdravotním stavu ani prospěchu ve škole a nepokusil se s nezletilým navázat kontakt. V těchto případech přitom není ani tak důležitá délka období, během kterého rodič zanedbával svou rodičovskou odpovědnost, jako spíše intenzita zanedbávání. Rodič v takových případech neplní své povinnosti, ačkoliv by je plnit mohl.

Pokud rodič spáchal proti svému dítěti úmyslný trestný čin, použil své trestně neodpovědné dítě ke spáchání trestného činu nebo spáchal-li trestný čin jako spolupracovník trestného činu spáchaného dítětem, může být taktéž zbaven rodičovské odpovědnosti. Soud tyto důvody v každém případě zvlášť posoudí. V této souvislosti se často zmiňuje trestný čin opuštění dítěte, pohlavní zneužívání, ohrožování výchovy dítěte atd.

V případě zbavení rodičovské odpovědnosti může rodiči zůstat právo na styk s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto rodičovského práva. Vždy se rozhoduje podle zájmu dítěte.

Shrnutí

Před rozhodnutím o zbavení rodičovských práv soud vždy posoudí, zda je to skutečně nezbytně nutné. Jak často opakujeme, pro dítě je důležité, aby vnímalo vliv obou rodičů. Častěji se proto přistupuje spíše k úpravě nebo omezení styku s dítětem, kdy je u společných setkání přítomný například asistent.

Pokud existují objektivní důvody pro nemožnost plnění rodičovských povinností jako dlouhodobý pobyt v zahraničí, závažná nemoc nebo i výkon trestu odnětí svobody, ke zbavení odpovědnosti se nepřistoupí, ale rodičovská práva mohou být pozastavena.

Před podáním návrhu na zbavení rodičovských práv je nutné si uvědomit několik věcí. Zbavení rodičovských práv nemá vliv na vyživovací povinnost k dítěti. Pokud dojde ke změně poměrů, které vedly ke zbavení rodičovských práv, může soud rodičovskou odpovědnost obnovit. Je-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti k jednomu dítěti, u ostatních potomků je tato odpovědnost zachována.


Překážky rozvodu

Family Law

Nepřekonatelné rozpory mezi manželi mohou vést až k rozvodu. Když se partneři společně dohodnou, vše se vyřeší poměrně rychle a v rámci možností i poklidně. V případě neshod se však rozvodová bitva mnohdy more...


Daňové zvýhodnění na děti

Family Law

V roce 2018 se stát opět pustil do pomoci rodin s dětmi a přichystal pro ně zvýšenou daňovou slevu na první dítě. Ale protože to není tak jednoduché, pojďme se blíže podívat, jak toto zvýhodnění můžete získat. more...PF 2019

BPA - Association of Law Žižkov wishes you a blessed Christmas and a Happy New Year. more...


Seminar on backed-up alimony in the Chamber of Deputies

Family Law

We took part in seminars in the Chamber of Deputies to present our comments and proposals for an amendment prepared by the Ministries of Labor and Social Affairs. Thank you for your invitation. Following a debate with experts on the subject and after Mr. Beck's presentation, we believe that more...


Regulation of parental access to children

Family Law

Both father and mother have an irreplaceable role in every child's life. Even if they do not live together, they have the same rights and responsibilities to the minor. Both should therefore take care of the child in the same extent and cooperate in upbringing of the child. Is it possible for more...


Shared custody

Family Law

What is it?
Shared custody is one of several forms post-divorce custody of a child, and based on the assumption that it is desirable for the child to have an equal amount of contact with both parents. According to a Constitutional Court judgement from 2014, more...This site uses cookies to measure traffic